błąd lekarskiPojęcia "błąd lekarski" i "błąd medyczny" są kategorią bardzo zróżnicowaną i pojemną. O błędach lekarskich możemy mówić w następujących sytuacjach:

Błąd diagnostyczny:  będzie to uchybienie dokonane  podczas rozpoznawania danej choroby na podstawie jej objawów czy przeprowadzonego wywiadu. Błąd diagnostyczny może polegać na błędnym zdiagnozowaniu danej jednostki chorobowej w wyniku niedokładnie przeprowadzonego wywiadu bądź przypisania danym objawom odmiennego znaczenia, aniżeli wynika to z aktualnej wiedzy medycznej.

Błąd terapeutyczny: stanowi zazwyczaj zastosowanie nieprawidłowego sposobu leczenia, przeprowadzenie zabiegu, który nie powinien być przeprowadzony. Błąd terapeutyczny może być następstwem uprzednio popełnionego błędu w rozpoznaniu, ale nie można wykluczyć sytuacji, w której trafnie postawiono diagnozę, przyjęto jednak następnie obiektywnie niewłaściwą metodę leczenia, tj. np. zalecono interwencję chirurgiczną, podczas gdy wystarczająca byłaby terapia manualna.

Błąd techniczny –  będzie to nieprawidłowe wykonanie określonej czynności pod względem technicznym; może on przede wszystkim polegać na wadliwym przeprowadzeniu zabiegu,

Błąd organizacyjny – rozumiany jako wadliwe zorganizowanie czynności wykonywanych przez fizjoterapeutę; jest on następstwem wadliwej organizacji pomocy medycznej, która nie pozostaje bez wpływu na życie i zdrowie chorych; nie dochodzi wówczas do błędu w sztuce zawodu, ale w szczególnych okolicznościach, kiedy błąd ten będzie wynikiem wadliwie zorganizowanej pracy w ramach np. indywidualnej praktyki lekarskiej, położniczej czy praktyki fizjoterapeuty. Błąd organizacyjny może wynikać w szczególności z braków w wyposażeniu czy też błędnego doboru zatrudnianych w ramach danej instytucji osób.

Podstawy odpowiedzialności lekarza lub innego podmiotu wykonującego zawód medyczny są bardzo zróżnicowane, dlatego aby dokonać oceny czy w konkretnym przypadku doszło do błędu lekarskiego niezbędna jest dogłębna i szczegółowa analiza okoliczności konkretnej sprawy. W celu zminimalizowania ryzyka niepowodzenia procesowego, konieczne jest nawiązanie kontaktu z ekspertem w zakresie prawa medycznego i poddanie swojej sprawy pod analizę.

Zespół prawników naszej Kancelarii pozostaje do Państwa dyspozycji. Skutecznie uzyskamy dla Państwa odszkodowanie, zadośćuczynienie lub rentę.

Nam możesz zaufać - jesteśmy po Twojej stronie!