W jakiej sytuacji mamy do czynienia z „błędem medycznym” lub „błędem lekarskim”?

„Błąd medyczny” to działanie lub zaniechanie osób wykonujących zawody medyczne: lekarza, lekarza stomatologa, pielęgniarki, położnej, ratownika medycznego, fizjoterapeuty powodujące szkodę po stronie pacjenta. Błąd medyczny może również wynikać z działania lub zaniedbania organizacyjnego szpitala (polegającego np. na niezapewnieniu pacjentowi pomocy odpowiedniego personelu medycznego, sprzętu medycznego lub zapewnieniu odpowiednich lekarstw) albo innego podmiotu realizującego świadczenia medyczne.


Z kolei z „błędem lekarskim” mamy do czynienia w sytuacji gdy postępowanie lekarza realizującego usługi z zakresu świadczeń zdrowotnych jest sprzeczne z powszechnie uznanymi zasadami wiedzy medycznej.


Pojęcie „błędu medycznego” jest więc pojęciem szerszym niż pojęcie „błędu lekarskiego” i zawiera w sobie wszystkie działania i zaniechania podmiotów wykonujących świadczenia medyczne, sprzeczne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa,  zasadami etyki zawodowej, standardami postępowania w medycynie oraz zasadami wiedzy medycznej.


Sprawy o odszkodowanie za błędy medyczne należą do najtrudniejszych i najbardziej skomplikowanych spraw pod względem prawnym i merytorycznym. Prowadzenie takich spraw wymaga nie tylko głębokiej wiedzy prawniczej, znajomości orzecznictwa sądowego i poglądów doktryny prawnej, ale również znajomości wielu zagadnień z zakresu sztuki medycznej oraz odpowiedniego podejścia psychologicznego przede wszystkim do poszkodowanego pacjenta.


Nasi prawnicy skrupulatnie analizują każdy zgłaszany nam przypadek pod kątem obowiązujących przepisów prawa, standardów postępowania, procedur medycznych i obowiązującego orzecznictwa sądowego. Następnie każda ze spraw jest konsultowana z lekarzem specjalistą, który wskazuje nam na medyczne uwarunkowania sprawy. Mając na względzie opinię lekarską, zespół naszych prawników opracowywuje najwłaściwszą strategię postępowania mającą na celu skuteczne dochodzenie roszczenia odszkodowawczego.


Jeżeli nie jesteś pewien, czy w Twoim przypadku doszło do „błędu medycznego” lub „błędu lekarskiego” skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza kontaktu. Darmowo zanalizujemy Twój przypadek i udzielimy szybkiej odpowiedzi na temat dalszej drogi postępowania.
Powierz nam prowadzenie swojej sprawy – nam możesz zaufać. Jesteśmy po Twojej stronie!

Jedną z najważniejszych przesłanek odpowiedzialności za błąd lekarski jest powstanie szkody. Ogólnie rzecz ujmując, przez szkodę rozumiemy uszczerbek na dobrach prawnie chronionych poszkodowanego takich jak uszczerbek w mieniu lub uszczerbek materialny na osobie (szkoda majątkowa) albo doznana krzywda czyli cierpienia fizyczne i krzywda moralna (szkoda niemajątkowa). Szkodę może wyrządzić pacjentowi lekarz, personel medyczny, zakład leczniczy czy inny podmiot realizujący świadczenia zdrowotne.

Szkoda może być wyrządzona  bezpośrednio poszkodowanemu pacjentowi albo – w wyniku jego śmierci – osobom pośrednio poszkodowanym należącym do jego rodziny np. małżonkowi czy dzieciom (również dziecku nienarodzonemu).

Szkoda może być wyrządzona poprzez działania lub zaniechanie konkretnego działania, również w wyniku zaniedbania organizacyjnego zakładu leczniczego (np. w przypadku posługiwania się niesprawnym sprzętem medyczny lub sprzętem bez wymaganych atestów, zakażenia pacjenta chorobą zakaźną, a także w przypadku braku zapewnienia przez szpital odpowiedniego personelu medycznego).

Szkodę majątkową, za którą należy się poszkodowanemu odszkodowanie stanowi:

 • uszkodzenie ciała,
 • rozstrój zdrowia,
 • straty wynikłe z całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej,
 • straty wynikłe ze zwiększenia się potrzeb poszkodowanego lub zmniejszenia jego widoków powodzenia w przyszłości,
 • koszty związane z koniecznością leczenia (koszty pobytu w szpitalu, sanatorium, koszty koniecznych konsultacji u lekarzy specjalistów, koszty dodatkowej opieki pielęgniarskiej, koszty leków, koszty nabycia niezbędnych protez, aparatów, etc.),
 • koszty związane z koniecznością specjalnego odżywienia,
 • koszty niezbędnych zabiegów rehabilitacyjnych,
 • koszty przewozu poszkodowanego ze szpitala i do szpitala,
 • Koszty związane z koniecznością przygotowania do innego zawodu (opłaty za szkolenia, kursy, zakup podręczników i innych niezbędnych pomocy),
 • Utrata dochodów, których na skutek uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia poszkodowany nie mógł osiągnąć.

W przypadku gdy doszło do śmierci poszkodowanego Pacjenta, szkodą są:

 • koszty leczenia i pogrzebu,
 • uszczerbek majątkowy wynikły z utraty środków utrzymania czy pogorszenia się sytuacji życiowej.

Naprawienie szkody wyrządzonej Pacjentowi albo w przypadku jego śmierci – jego najbliższym - następuje poprzez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej (odszkodowanie).

Odszkodowanie obejmuje wszystkie koszty które poszkodowany poniósł wskutek wyrządzonej mu błędem lekarskim szkody (wymienione powyżej link).
W przypadku gdy poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może domagać się zasądzenia na jego rzecz odpowiedniej renty. Lekarz odpowiedzialny za szkodę jest zobowiązany do odszkodowania w formie renty bez względu na to czy istnieją inne osoby, na których ciąży ustawowy obowiązek dostarczają poszkodowanemu środków utrzymania.  


Szkoda niemajątkowa stanowi doznaną krzywdę, zazwyczaj związana jest ze szkodą majątkową na osobie (tj. w przypadku gry wskutek wadliwego leczenia doszło do uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia), lecz może również zachodzić zupełnie niezależnie tj. tam gdzie nie powstaje szkoda majątkowa np. w przypadku pozostawienia w ciele Pacjenta ciała obcego podczas operacji. Krzywdą będą zarówno cierpienia fizyczne, jak i moralne powstałe w konsekwencji wadliwego zabiegu lub zabiegu, na który pacjent zgody nie wyraził.

Roszczenie o zasądzenie zadośćuczynienia za doznaną krzywdę będzie również zasadne gdy zawinione postępowania lekarza lub innej osoby wykonującej zawód medyczny przyczyniło się do pogłębienia już istniejącego rozstroju zdrowia lub do zaostrzenia cierpień fizycznych, albo gdy spowodowało utratę szans na wyleczenie.

Nie zawsze uszkodzenie ciała może być zakwalifikowane jako podstawa odpowiedzialności za błąd lekarski. Szkoda musi być bowiem wyrządzona wskutek działania lekarza lub jego zaniechania wbrew zasadom sztuki medycznej tj. wbrew obowiązkom zawodowym rozumianych jako działania naruszające przepisy prawa (również wynikającym z kodeksu etyki)  czy wbrew regułom wynikającym z zasad wiedzy medycznej czy doświadczenia  

Szkoda może wynikać z prowadzenia wadliwego leczenia bez wymagane zgody pacjenta lub z przekroczeniem zakresu zgody.

Podstawy odpowiedzialności lekarza lub innego podmiotu wykonującego zawód medyczny są bardzo zróżnicowane, dlatego aby dokonać oceny czy w konkretnym przypadku doszło do błędu lekarskiego niezbędna jest dogłębna i szczegółowa analiza okoliczności konkretnej sprawy. W celu zminimalizowania ryzyka niepowodzenia procesowego, konieczne jest nawiązanie kontaktu z ekspertem w zakresie prawa medycznego i poddanie swojej sprawy pod analizę.

Naszym Klientom dodatkowo doradzamy również w zakresie uzupełnienia dokumentacji medycznej o dalsze badania i wizyty u innych specjalistów, weryfikacji orzeczeń wydawanych na zalecenie towarzystw ubezpieczeniowych oraz pośredniczymy w uzyskaniu - w imieniu naszych Klientów -  dokumentacji medycznej ze szpitali, policji, prokuratury czy sądów.

Zespół prawników Kancelarii pozostaje do Państwa dyspozycji. Skutecznie uzyskamy dla Państwa odszkodowanie, zadośćuczynienie lub rentę. Nam możesz zaufać - jesteśmy po Twojej stronie!