zadośćuczynienieW przypadku zawinionego naruszenia praw pacjenta przez szpital, NZOZ, ambulatorium, lekarza (lekarza dentysty, pielęgniarki i położnej) prowadzącego praktykę w formie indywidualnej lub grupowej, a także przez inny podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, Pacjent ma prawo dochodzić sądownie zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę na podstawie przepisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz przepisów ustawy Kodeks cywilny.

Każdy Pacjent niezależnie od tego czy korzysta ze świadczeń publicznej czy prywatnej opieki zdrowotnej ma prawo żądać ochrony swoich praw przyznanych mu w Konstytucji RP oraz ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 

Pacjent ma prawo w szczególności do:

  • Prawo do świadczeń zdrowotnych
  • Prawo do informacji
  • Prawo do tajemnicy informacji
  • Prawo pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych
  • Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta
  • Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej
  • Prawo pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza
  • Prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego
  • Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej
  • Prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie

Przestrzeganie praw pacjenta jest obowiązkiem każdego podmiotu udzielającego  świadczeń medycznych, osób wykonujących zawód medyczny oraz innych osób uczestniczących w udzielaniu świadczeń zdrowotnych, a więc podmiotów takich jak: publiczne szpitale, niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, lekarze prowadzący praktykę indywidualną  lub grupową, instytuty badawcze, fundacje, stowarzyszenia, kościoły i inne podmioty, które wykonują działalność leczniczą.
Mało osób pamięta, że w przypadku zawinionego naruszenia praw pacjenta przez podmiot zobowiązany do ich stosowania, Pacjent ma prawo dochodzić zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę zarówno na drodze polubownej, jak i sądownie na podstawie przepisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz przepisów ustawy Kodeks cywilny.


Z żądaniem wypłaty zadośćuczynienia Pacjent może wystąpić niezależnie od tego czy  poniesie szkodę materialną czy nie. Istotną kwestią jest natomiast to, czy do naruszenia praw pacjenta doszło w sposób zawiniony. W procesach o naruszenie praw pacjenta wykazanie zawinionego charakteru naruszenia jest trudne  i zarazem - w przeważającej liczbie przypadków decydujące o pozytywnym rozstrzygnięciu sądu. Dlatego tak ważne jest odpowiednie przygotowanie postępowania i udowodnienie okoliczności świadczących o zawinionym charakterze naruszenia.


Kancelaria Lex Medica dysponuje wiedzą i doświadczeniem w prowadzeniu procesów o naruszenie praw pacjenta, dzięki czemu efektywnie wspieramy naszych Klientów w zebraniu odpowiedniego materiału dowodowego oraz przeprowadzenie postępowania na drodze polubownej lub sądowej.

Żądanie zasądzenia zadośćuczynienia nie dotyczy wszystkich przypadków, dlatego aby nie narazić się na zbędne koszty istotne jest aby skonsultować swój przypadek z ekspertem posiadającym szeroką wiedzę na temat prawa medycznego i dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia praw pacjenta.


Jeżeli nie jesteś pewien czy Twój przypadek kwalifikuje się jako naruszenie praw pacjenta, skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza kontaktu!


Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat naruszeń praw pacjenta zapoznaj się z naszymi Aktualnościami